Talentum alapítvány

Talentum képzések

Önkéntes Központ Szeged

Pályaorientáció

Csongrád Megyei Önkéntes Pont Hálózat

Önkéntes Centrum Fejlesztési Program

Talentum Tini Tanoda

V44V

Híd épül az önkéntesség által

Bejelentkezés

Képzések

Szervezetünk képzési ügyfélszolgálatot működtet, melynek nyitvatartási ideje:
 
HÉTFŐ: 8-13 óráig
KEDD: 8-13 óráig
SZERDA: 8-13 óráig
CSÜTÖRTÖK: 8-13 óráig
PÉNTEK: 8-13 óráig

Elérhetőségünk:

iroda@talentumonkentes.hu

Telefonszám: +36 20 365 1561

 
NEM FORMÁLIS KÉPZÉSEINK:

CIVIL SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSE ÖNKÉNTESEK FOGADÁSÁRA - 10 órás képzés

A képzés célja: A résztvevők szakszerűen és a hazai jogi környezetet ismerve foglalkoztassanak önkénteseket, szükség esetén az önkénteseket hosszú távon is meg tudják tartani, az önkéntesekenek olyan tevékenységi környezetet tudjanak biztosítani, amely erősíti a civil szférát és lehetőséget ad az önkéntes személyiségének fejlődésére.

A képzés célcsoportja: 18 év feletti polgárok, akik olyan civil szervezetek, vagy nonprofit intézmények munkatársai, vezetői, amelyek önkéntesek fogadását tervezik.

 

ÖNKÉNTESSÉG A NONPROFIT SZEKTORBAN - 16 órás képzés

A képzés célja: A résztvevők szakszerűen és a hazai jogi környezetet ismerve foglalkoztassanak önkénteseket, szükség esetén az önkénteseket hosszú távon is meg tudják tartani, az önkéntesek olyan tevékenységi környezetet tudjanak biztosítani, amely erősíti a civil szférát és lehetőséget ad az önkéntes személyiségének fejlődésére.

A képzés célcsoportja: 18 év feletti polgárok, akik civil szervezetek vagy nonprofit intézmények mukatársai, vezetői, amelyek önkéntesek fogadását tervezik.

 

ÖNKÉNTESSÉG A KÖZOKTATÁSBAN - 10 órás képzés

A képzés célja: Tanárok, intézményvezetők és középiskolában dolgozó pedagógusok és középiskolai munkatársak felkészítése az érettségi előfeltételeként meghatározott közösségi szolgálat és egyéb önkéntes programok megtervezésére, megszervezésére, lebonyolítására, értékelésére és dokumentálására, valamint a program külső-belső kommunkációjára, a diákok aktivizálására és motiválására. Ezáltal a résztvevő képessé válik a diákok közösségi szolgálatának és egyéb önkéntes programjainak komplex menedzselése.

A képzés célcsoportja: Középiskolában tanító tanárok, középiskolai intézményvezetők és helyettesek, diákönkormányzatok működését segítő pedagógusok, osztályfőnökök, középiskolában dolgozó szabadidő szervezők, pszichológusok, gyermekvédelmi felelősök, szociálpedagógusok, középiskolai kollégiumi nevelőtanárok, illetve mindazon pedagógus munkaörben foglalkoztatottak, akik a közösségi szolgálat program, vagy más önkéntes programok tervezésében, szervezésében és dokumentációjában érintettek lehetnek.

 

MENEDZSMENT CIVILEKNEK - 70 órás képzés 7X10 órás modulokban

A képzés célja: civil szervezetek felkészítésa az önkéntesség évére, önkéntesek hatékony fogadására, nonprofit menedzsment ismeretek átadása.

A képzés célcsoportja: Csongrád megyei civil szervezetk munkatársai, önkéntesei.

 

MULTIPLIKÁTOR KÉPZÉS - 10 órás képzés

A képzés célja: Az önkéntesség kultúrájának népszerűsítése fiatalok körében, fiatalok által: a résztvevő fiatalokat képessé tenni arra, hogy képesek legyenek népszerűsítő alkalmakat tartani korosztályuk, vagy közép- és általános iskolás fiatalok, gyermekek számára. Szakmai képzés.

A képzés célcsoportja: 18 év feletti, felsőoktatásban tanuló fiatalok

 

KÓRHÁZI ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE - 24 órás képzés terepgyakorlattal

A képzés céljai: A képzés célja, hogy az önkéntesek képessé váljanak a betegek mentális, fizikai jólétének előmozdítására, a kórház struktúrájához illeszkedve. Szakmai képzés.

A képzés célcsoportja: 18 év feletti polgárok

 

ÖNKÉNTESEK ÁLTALÁNOS FELKÉSZÍTÉSE - 16 órás képzés

A képzés célja: A leendő önkéntesek felkészítése az önkéntes tevékenységre

A képzés célcsoportja: 18 év feletti polgárok

 

PROJEKTMENEDZSMENT KERESZTÉNY CIVILEKNEK

A képzés céljai: A résztvevők felkészítése projektek menedzselésére, projekttervezési menetrend és módszerek elsajátítása, projekt lebonyolítás során alkalmazott nyomonkövetési technikák megismertetése, projektek kiértékelési módszereinek megismeretetése, projektszemlélet átadása. Szakmai képzés.

A képzés célcsoportja: 18 év feletti polgárok

 

TALENTUMKÉPZÉS, HATÉKONYSÁGNÖVELÉS A NONPROFIT SZEKTORBAN - 19 modulos képzés

A képzés céljai: Civil szervezetek felkészítése a tudatos, hatékony, stratégiai céloknak és tervnek megfelelő színvonalas működésére, nonprofit menedzsment ismeretek átadása.

A képzés célcsoportja: Civil szervezetek munkatársai, önkéntesei, vezetői

 

MINŐSÉG A CIVIL SZERVEZET ÉLETÉBEN-HATÉKONY MENEDZSMENT TECHNIKÁK - 4 modulos, 80 órás képzés

A képzés céljai: A képzés rövid távú célja, hogy segítse a civil munkatársakat, hogy kialakítsák szervezetükben a megfelelő minőségi színvonalat, hogy elismert piaci és társadalmi szereplőkké váljanak. Konkrét cél olyan menedzselési ismeretek és módszerek elsajátítása, amelyek a mindennapi munkát segítik, gyakorlat orientáltak és a mai magyar viszonyokra szabottak.

A képzés hosszútávú célja, hogy a civil szféra kapacitásait fejlessze, hogy magas minőségi színvonalú programokat és szolgáltatásokat szorgalmazza. Ezáltal az adott civil szervezetek elismertek lesznek más társadalmi szereplők (piaci és állami szféra) között, egyenlő esélyekkel vehetnek részt a társadalomban.

A képzés célcsoportja: Civil szervezetek és nonprofit intézmények vezetői, munkatársai, projektmenedzserei, önkéntesei, akik magasabb minőségi színvonalon szeretnék működtetni civil szervezetüket, illetve magasabb minőségi színvonalon szeretnék végezni munkájukat.

 

IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ MUNKATÁRS KÉPZÉS - 40 órás képzés

A képzés céljai: Ifjúsági információs és tanácsadó feladatokat ellátó szakmeberek képzése és felkészítése a fiatalsághoz tartozó korcsoportoknak és tártsadalmi rétegeknek megfelelően. A képzésen résztvevő képessé válik az ifjúsági korosztállyal való kommunikációra, kapcsolatteremtésre, információ átadásra, tanácsadásra, virtuális közösségi terek használatára, továbbá krízis helyzetekben való orientálásra, közösségépítésre, önkéntesek koordinálására. A képzésen résztvevő alkalmassá válik szolgáltatási tervek kidolgozására, akciók szervezésére, szemináriumok és programok lebonyolítására.

A képzés célcsoportja: A fiatalokkal foglalkozni kívánó szakemberek, információ-szolgáltató intézmények és központok munkatársai, ifjúsági csoportok közösségvezetői, civil szervezetek munkatársai és önkéntesei.

 

ÖNKÉNTES KOORDINÁTOR KÉPZÉS - 90 órás 3 modulos képzés

A képzés céljai: A közösségekben olyan önkéntes és civil programok koordinátorai kezdhessék meg munkájukat, akik tudatosan, önismeretük és közösségi céljaik beazonosításával képesek szervezni a közösségek életét, belős és külső kommunkikációját. A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik helyi önkéntes csoportok koordinálására, önkéntes programok szervezésére.

A képzés célcsoportja: A képzés célcsoportja elsősorban azok a helyi szervezők, önkéntesek, akik szeretnének konkrét ismereteket szerezni az önkéntes munka koordinálásával, szervezésével kapcsolatosan. Elsősorban a 18 év feletti társadalmi csoportokból várjuk a jelentkezőket.

 

CIVIL MENTORKÉPZÉS - 60 órás, 6 modulos képzés

A képzés céljai: Rövd távú cél olyan mentorok képzése, akik képesek az önkéntes munkát végzők mentális kísérésére. Az önkéntes munka során fellépő problémák feldolgozásához kellő önismerettel, és adekvált eszközökkel rendelkeznek.

Hosszú távú cél a kiképzett mentorok segítséget nyújtanak az önkéntesek lemorzsolódásának, kiégésének megelőzésében, ezáltal hozzájárulnak az önkéntes hálózat stabilitásához.

A képzés célcsoportja: Önkéntes csoportok kísérői, kapcsolattartói, olyan tapasztalt önkéntesek, akik hosszabb távon tervezik az önkéntes munkában való részvételüket, felelősségvállalásukat.

 

A FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY SZERINT A "D KÉPZÉSI KÖRBEN" ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEINK:

BEVEZETÉS AZ ÖNKÉNTES MENEDZSMENT TECHNIKÁKBA

E-001113/2015/D001

Képzés célja: A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik arra, hogy a hazai jogi környezetet ismerve civil vagy nonprofit szervezetnél önkéntesként valamely projekt, szervezeti feladat más munkatársaival vagy az ilyen tevékenységek keretében belül bevont önkéntesekkel partneri módon viselkedjen. Az együttműködés feltételeinek ismeretében képes lesz önkéntes akciók és hosszú távú önkéntes programok tervezésére és megvalósításában való közreműködésre, szervezeti önkéntes fogadás működtetésére.

Képzés célcsoportja: A képzés célcsoportja civil szervezetek és nonprofit intézmények önkéntesei, tagjai, munkatársai, akik a jövőben az önkéntesek fogadásában aktívan közreműködnek, ezáltal növelik a nonprofit szektor demokratikus szerepét.

Óraszám: 30 óra

Modulok megnevezése:

1. Önkéntes fogadás I. – Statikus elemek

2. Önkéntes fogadás II. – Dinamikus elemek

3. Önkéntes fogadás III. – Önkéntes akciók és programok szervezése

 

TALENTUM ÖNKÉNTESKÉPZÉS

E-001113/2015/D002

Képzés célja: A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik arra, hogy motivált önkéntesként bekapcsolódjon a fogadószervezetek munkájába, képessé válik az önkéntesség népszerűsítésére a társai körében. A résztvevő állampolgári kompetenciái fejlődnek azáltal, hogy elsajátítja az önkéntességhez kapcsolódó általános és jogi nonprofit ismereteket, megismeri a kompetenciahatárait az önkéntes tevékenysége kapcsán. Önismereti fejlődése kapcsán képessé válik saját motivációinak feltárására és igényeinek megfogalmazására. Választott specifikáció alapján:

·         Speciális ismereteket szerez az egyes tematikus önkéntes programokhoz kapcsolódóan.

·         Képes lesz asszertív kommunikációra az önkéntes programokhoz kapcsolódó embertársaival (betege, idősek, színház/múzeum látogatók, más önkéntesek).

·         Képes lesz nondirektív módon segíteni másokat és aktívan bekapcsolódni a közösségi életbe.

·         Megismer olyan módszereket, amelyek kapcsán képes lesz az önkéntesség eszméjét népszerűsíteni.

·         Elsajátít olyan módszereket, amelyekkel képes lesz önkéntestársait motiválni, élményei közösen feldolgozni. 

Képzés célcsoportja: 18 év feletti magyar állampolgárok, akik érdeklődnek az önkéntesség iránt.

Óraszám: 76 óra, melyből 16 óra az alapmodul mely kötelezően elvégzendő, ezután a résztvevők négy modul közül választhatnak:

Modulok megnevezése:

1. Betegsegítő önkéntesség, 16 óra

2. Multiplikátor önkéntesség, 10 óra

3. Idősügyi önkéntesség, 10 óra

4. Mentor önkéntesség, 24 óra

 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS FIATALOKKAL FIATALOKNAK

E-001113/2015/D003

Képzés célja: A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik arra, hogy az ifjúsági korosztály számára programokat tervezzen biztonságos környezetben, hatékonyan tud a korosztály számára értékteremtő programokat megalkotni és lebonyolítani. Képessé válik ifjúsági csoportok és közösségek vezetésére, koordinálására, klubfoglalkozások lebonyolítására, ifjúsági szolgáltatások és tanácsadó irodák népszerűsítésére, ifjúsági szakemberekkel való együttműködésre. A résztvevő képessé válik a fiatalok toborzására és olyan digitális eszközök és csatornák használatára, amellyel a fiatalokat tájékoztatni, motiválni tudja, vagy számukra virtuális közösséget tud létrehozni. A résztvevő állampolgári kompetenciái fejlődnek azáltal, hogy elsajátítja az önkéntességhez kapcsolódó általános és alapvető jogi ismereteket, képes lesz arra motiválni az ifjúságot, hogy önkéntes akciókat tervezzenek és hajtsanak végre, motivált önkéntesként kapcsolódjanak bele fogadószervezetek munkájába.

Képzés célcsoportja: 18-35 év közötti magyar állampolgárok, akik érdeklődnek a fiatalok közösségépítése, vagy a fiatal célcsoportokkal való tevékenység iránt.

Óraszám: 40

Modulok megnevezése:

1. Közösségépítés fiatalokkal fiataloknak

 

IDŐSÜGYI ÖNKÉNTES KÉPZÉS

E-001113/2015/D004

Képzés célja: A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik arra, hogy idős embertársaikat a saját otthonukban önkéntesként segíteni tudja, hogy az idős személyek ezáltal teljesebb, aktívabb életet tudjanak élni és fejlődjenek önállóságukban. A résztvevő képessé válik arra, hogy idős emberekkel kapcsolatot alakítson ki, segítő beszélgetéssel kísérje a seniorokat. Képessé válik arra továbbá, hogy motivált önkéntesként bekapcsolódjon a fogadószervezetek munkájába. A résztvevő megismeri kompetenciahatárait az önkéntes tevékenysége kapcsán. Önismeretei fejlődése kapcsán képessé válik saját motivációinak feltárására és igényeinek megfogalmazására.

Képzés célcsoportja: 18 év feletti magyar állampolgárok, akik érdeklődnek az önkéntesség iránt.

Óraszám: 10

Modulok megnevezése:

1. Általános ismeretek az önkéntességről

2. Idősügyi önkéntesség

3. Idősügyi terepgyakorlat

 

BETEGSEGÍTŐ ÖNKÉNTES KÉPZÉS

E-001113/2015/D005

Képzés célja: A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik arra, hogy motivált önkéntesként bekapcsolódjon a fogadószervezetek munkájába, megismeri a kompetenciahatárait a betegsegítő önkéntes tevékenysége kapcsán. A résztvevő ismereteket szerez az egészségügyi intézmények struktúrájáról és működéséről, a betegek jogairól, valamint alapfokú pszichológiai ismereteket a haldoklásról, a halált, valamint a halálos betegségeket kísérő lelki folyamatokról.

Képzés célcsoportja: 18 év feletti magyar állampolgárok, akik érdeklődnek az önkéntesség iránt

Óraszám: 16

Modulok megnevezése:

1. Általános ismeretek az önkéntességről

2. Betegsegítő önkéntesség

3. Betegsegítő terepgyakorlat

4. Egyéni orientáció tervezés

 

ÖNKÉNTES ALAPKÉPZÉS

E-001113/2015/D006

Képzés célja: A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik arra, hogy motivált önkéntesként bekapcsolódjon a fogadószervezetek munkájába. A résztvevő állampolgári kompetenciái fejlődnek azáltal, hogy elsajátítja az önkéntességhez kapcsolódó általános jogi és nonprofit ismereteket, megismeri az önkéntes tevékenységre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Önismereti fejlődése kapcsán képessé válik saját motivációinak feltárására és igényeinek megfogalmazására.

Képzés célcsoportja: 18 év feletti magyar állampolgárok, akik érdeklődnek az önkéntesség iránt

Óraszám: 4

Modulok elnevezése:

1. Általános ismeretek az önkéntességről

 

Múzeumi önkéntes képzés

E-001113/2015/D007

Képzés célja: A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik tárlatvezetési önkéntes feladatok ellátására a múzeumok működési rendjéhez igazodóan. A résztvevő képes önállóan megszervezni a tárlatvezetési tevékenységét és annak dokumentálását, valamint múzeum nyilvánossági rendezvényein képes lesz az intézmény bemutatására, képviseletére. Önismereti fejlődése kapcsán képessé válik saját motivációinak feltárására és önfejlesztésre, csapatmunkában feladatok ellátására.

Képzés célcsoportja: 18 év feletti magyar állampolgárok, akik érdeklődnek a múzeumi önkéntesség iránt

Óraszám: 12

Modulok megnevezése:

1. Általános ismeretek az önkéntességről

2. Múzeumi önkéntesség

 

 

Szomszédsági önkéntes képzés

E-001113/2015/D008

Képzés célja: A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik szomszédsági önkéntes feladatok ellátására saját teleülésén, a település működéséhez igazodó módon és a település vezetésével együttműködve. A résztvevő képes önállóan megszervezni a szomszédsági segítő tevékenységet és annak dokumentálását. Önismereti fejlődése által képessé válik felismerni a településen felmerülő szükségleteket, azok szervezéséhez szükséges feladatokat és a rászorulókkal való kapcsolattartás helyes koordinálásának útját.

Képzés célcsoportja: 18 év feletti magyar állampolgárok, akik érdeklődnek a szomszédsági önkéntesség iránt

Óraszám: 16

Modulok megnevezése:

1. Általános ismeretek a szomszédsági önkéntességről

2. Településre szabott szomszédsági önkéntesség

 

 

TANÁR TOVÁBBKÉPZÉSEINK:

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT AZ ISKOLÁBAN - 30 órás tanár továbbképzés

Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 957/99/2013

A képzés célja: Tanárok, intézményvezetők és középiskolában dolgozó pedagógusok és középiskolai munkatársak felkészítése az érettségi előfeltételeként meghatározott közösségi szolgálat megtervezésére, megszervezésére, lebonyolítására, valamint a program külső-belső kommunikációjára, a diákok aktivizálására és motiválására. Ezáltal a résztvevő képessé válik a diákok közösségi szolgálatának komplex menedzselésére.

A képzés célcsoportja: Középiskolában tanító tanárok, középiskolai intézményvezetők és helyettesek, diákönkormányzatok működését segítő pedagógusok, osztályfőnökök, középiskolában dolgozó szabadidő szervezők, pszichológusok, gyermekvédelmi felelősök, szociálpedagógusok, középiskolai kollégiumi nevelőtanárok, illetve mindazon pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, akik a közösségi szolgálat program tervezésében, szervezésében és dokumentációjában érintettek lehetnek.

 

A szervezett képzések mellett vállaljuk szervezetek fejlesztését, közösségek fejlesztését, amikor a szervezet igényeinek megfelelően a szervezet munkatársaival együttműködve alakítjuk ki az adott szervezeti vagy menedzsment terület fejlesztési tervét, irányvonalát.

 

Az Alapítvány vállalja csapatépítő tréningek szervezését.

 

Elérhetőségeink:

Zsivkovitsné Gyenes Krisztina

Telefon: 20 / 365-1561

Email: iroda@talentumonkentes.hu

Cím: Talentum Alapítvány 6722 Szeged Kálvária sugárút 14.

www.talentumonkentes.hu

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen